Kontakty

Jednatel SDH (tel.: 607 840 951)

Velitel jednotky (tel.: 774 149 478)

 

E-mail: hasicikyselka@seznam.cz

 

Facebook: hasicikyselka